Samenvatting beleidsplan 2020 – 2023

Missie

Stichting het Diakonessenhuis wil initiatieven, gerelateerd aan de gezondheidzorg en die niet kunnen worden gerealiseerd vanuit ter beschikking gestelde overheidsgelden resp. een normale exploitatie, helpen die financieel toch mogelijk te maken.

Beleidsuitgangspunten

Tijdens de beleidsplanperiode zullen beleidsregels worden vastgesteld om aanvragen ruimhartiger te kunnen honoreren.  Daarbij zal nader worden gesproken over hoe om te gaan met aanvragen van z.g. “Vrienden van….”-stichtingen.

Het bestuur beoordeelt onder meer  of er sprake is van cofinanciering en of het project een relatie heeft met de regio Fryslân (het bestuur zal bezien of o.m. versoepeling van dit criterium wenselijk is om het gewenste uitkeringsniveau te kunnen handhaven).

Het contact met de aanvrager zal worden geïntensiveerd door het gesubsidieerde project te koppelen aan een contactpersoon uit het bestuur.

De komende jaren zal bestuur pro-actief optreden op het zelf genereren van projecten. In voorkomende gevallen worden instellingen gewezen op de mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen.

Het bestuur zal in de komende periode een z.g.  stamvermogen vaststellen waarover de stichting ten allen tijde zal moeten beschikken om aan de doelstelling te kunnen voldoen.

Financieel beleid

Vanuit continuïteitsoverwegingen vindt de financiële administratie niet langer intern plaats, maar wordt die voortaan door een extern bureau verzorgd.

Met betrekking tot het belegginsstatuut heeft het bestuur gekozen voor een neutraal profiel. Verder zal een nadere oriëntatie op andere beleggingsvormen dan de huidige plaatsvinden.

De relatie met de huidige vermogensbeheerder en externe accountant zullen worden bestendigd.

Bestuurszaken

Het bestuur heeft -om in de toekomst vacante bestuurszetels te voorkomen-  afgesproken de vuistregel te hanteren dat bestuurders een jaar voor hun vertrek dit kenbaar maken.

Naast de bestaande externe secretariële administratieve ondersteuning zal het bestuur verdere uitbesteding van uitvoerende werkzaamheden onderzoeken met het oog op de noodzakelijke continuïteit en kwaliteit daarvan.

Pagina delen: