Verkorte staat van baten en lasten

Verkorte staat van baten en lasten 2018 – 2020
2018 2019 2020x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
Baten
Opbrengst beleggingen 66- 454 295
Lasten
Bestuurskosten 14 9 14
Uitkeringen 33 46 46

47


55


61

Saldo 113- 399 234
Toelichting
Opbrengst beleggingen
De opbrengst van beleggingen omvat ontvangen dividenden en couponrentes, gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten, alsmede de kosten van het beheer van de portefeuille.
Uitkeringen
In 2020 zijn er 22 nieuwe subsidieaanvragen ingediend. Hiervan zijn er 13 afgewezen, veelal vanwege het feit dat de aanvraag niet in de doelstelling van de Stichting paste en/of omdat de relatie met de regio Fryslân ontbrak.
Verwachtingen 2021
De beleggingsopbrengsten zullen in 2021 naar verwachting positief zijn en hoger dan in 2020. Het niveau van de lasten zal niet materieel afwijken van voorgaande jaren.
Pagina delen: