Stichting Het Diakonessenhuis

Wij zijn een fondsenstichting en een stichting heeft een bestuur. In ons geval bestaat die uit vijf personen. Bij de samenstelling van het bestuur kijken wij goed naar aanwezige kwaliteiten en affiniteit van kandidaten. Dat garandeert dat noodzakelijke disciplines vertegenwoordigd zijn en er voldoende kennis van en zicht op (ontwikkelingen in) de gezondheidszorg is.

Stichting Het Diakonessenhuis is statutair gevestigd in Leeuwarden. Dat blijft ook zo, want daar ligt het ontstaan van de stichting. De bestuursleden kennen echter een meer regionale spreiding, want het ‘werkgebied’ van Het Diakonessenhuis is groter dan de plaatselijke regio.

Het bestuur vergadert in principe elke 3de dinsdag van de oneven maanden. Tijdens die vergaderingen worden alle tijdig ingediende subsidieverzoeken behandeld. Soms leidt dat tot een onmiddellijk besluit , soms ook is meer overleg of informatie nodig om tot een verantwoorde afweging te komen. De bedragen die worden toegekend variëren in hoogte. Uiteraard is toekenning mede afhankelijk van het beschikbare budget. De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Stichting Het Diakonessenhuis heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat betekent dat onze bijdragen vrij van belasting gegeven mogen worden. Van de mogelijkheid om als ANBI-instelling ook zelf gelden te generen voor goede doelen maakt de Stichting geen gebruik. De subsidiebijdragen worden gefinancierd vanuit het rendement van het stichtingsvermogen.

Naar aanleiding van de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is in 2021 het Handboek Goed Bestuur vastgesteld. Dit handboek waarborgt continuïteit en integriteit van het bestuurshandelen en wordt jaarlijks herijkt.

 

Marijke Sijbrandij, voorzitter

Ids Mink – Penningmeester

 

Robert Kommerij – Lid

Jenny de Leeuw – Lid